استفاده از واتساپ بدون نیاز به گوشی و ترفندهای انجام این کار